NO ISLAM ALLAH MUHAMMAD GOD JESUS MARTIAN IN VITRO


... We did it, when our planet was dying.
Nearby was vibrant planet - vibrant ... too much.
I`m sorry, I regret Dino ...
We had to change the movement of neighboring planets and their satellites relative to one another
to prepare the atmosphere for the evolution of our new kind.
The load fell on the coast, but despite this, certain processes are faster and more violently.
Monkeys - we wanted to fix it, but Absolut left us to continue to evolve.
Desperate, but we are.
... it does not matter that our ancestors were created by "in vitro", We are adapted to the conditions on Earth because of Monkeys
This strain recreated part of Dino genes, and yet it evolved into our forms and infect the entire planet.
Now we have to live among them.
Monkeys feel that they were created for a specific purpose, they think, they are Us.

The situation is critical.
We do not create the new Muhammad, water on the moon is too few, and glaciers are melting.
Monkeys are not Martians, what will they do when they start to recognize us?
... We are ... 

... zrobiliśmy to, gdy nasza planeta umierała,
a sąsiednia tętniła życiem - tętniła ... aż za bardzo.
Szkoda Dino, przykro mi...
Musieliśmy zmienić ruch sąsiednich planet i ich satelit względem siebie,
aby przygotować klimat do ewolucji naszego nowego gatunku.
Ładunek spadł na wybrzeża, jednak pomimo to, pewne procesy przebiegały szybciej i gwałtowniej.
Małpy - chcieliśmy to naprawić, ale Absolut pozostawił nas do dalszej ewolucji.
Desperacko, ale jesteśmy.
... i co z tego, że nasi przodkowie byli stworzeni metodą "in vitro", dzięki Małpom dostosowaliśmy się do warunków na Ziemi.
Ten szczep odtworzył część genów Dino, a mimo to wyewoluował do naszej formy i zainfekował całą planetę.
Teraz musimy żyć wśród nich.
Małpy czują, że zostały stworzone w konkretnym celu, im wydaje się, że są nami.

Sytuacja jest krytyczna.
Nie stworzymy im nowego Mohameta, wody na Księżycu za mało, a lodowce już topnieją.
Małpy nie są Marsjanami. Co zrobią, gdy zaczną nas odróżniać?
... jesteśmy ...
4035